Grupy produktów:

Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów (nie będących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:
  na adres: ALUS+ ul. Legionów 16, 34-100 Wadowice,
  lub
  na adres e-mail: sklep@alusplus.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego http://alusplus.pl/sklep/content/8-reklamacje-i-zwroty Reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres: ALUS+ ul. Legionów 16, 34-100 Wadowice Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazneadresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  1. Pobierz formularz reklamacji

   Zwroty

   1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   2. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
    ALUS+ ul. Legionów 16, 34-100 Wadowice
    z dopiskiem: zwrot
    lub przesłać na e-mail: sklep@alusplus.pl

   3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

   4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na ww adres lub o zwrot towarów osobiście.

   Pobierz formularz zwrotu